Overlijdensbericht en herinneringsplaats van

Piter Jakob Bosgraaf

23-10-199601-02-2020
   Ferslein

   Neat bliuwt sa as it is
   Neat wurdt sa as it wie

   Onze lieve, lieve, lieve Piter Jakob is door een tragisch auto-ongeluk op weg naar huis vanuit Oostenrijk, in de vroege ochtend van 1 februari 2020, om het leven gekomen.

   Een onbeschrijfelijk gemis.

   Lieve zoon van Jaap Sije en Hilda
   Lieve broer van Anne Like en vriend Rinse
   Liefste lief van Maud

   Door zovelen geliefd.
   Liefde houdt niet op waar het leven eindigt,
   over de grenzen van de dood reikt de liefde tot in eeuwigheid
   Voor altijd in ons hart.

   Voeg uw reactie of herinnering toe met:

   Tips over condoleren of herinneringen delen?

   • Net mear hjir, mar foar altyd by ús.
    reactie 308   |   niet OK

    Het blijft niet te bevatten dat jij er niet meer bent en we missen jou zo...

    We zijn diep geraakt door wat we de afgelopen maanden mochten ervaren.
    Zo veel kaarten, bloemen, berichtjes en bezoekjes. Ontroerend en liefdevol.

    Ontzettend bedankt daarvoor.

    Leafs,
    Jaap Sije en Hilda


    Jaap Sije en Hilda - Kollumerzwaag
    29 december 2020

    Deel deze pagina:

   • reactie 307
    Mariëlle

    Er is een reactie aan de nabestaanden achtergelaten door:


    Mariëlle - Drachten

    20 december 2020

   • Klasse pap
    reactie 306   |   niet OK
    Jaapie,

    Wat een ere ronde voor uw jongen. Iemand eren kan een mens niet grootser doen hier langs snowworld

    Het ga jullie goed
    Speaker Ralf 😔

    Ralf - Stein
    12 september 2020

    Deel deze pagina:

   • PJ
    reactie 305   |   niet OK

    Fanoa it begjin fan de middelbare skoalle har ik een hiele goeie klik mei dy kriegen. Deze klik is eigenlijk nooit wer fuot gong. Fanoa klas 2 begong use band steeds meer te groeien. Dernei versterkte use vriendskap troch use eindeloze “DBO’tjes” troch it Lauwers College en de feestjes en festivals wer we graag hinne gongen. Hjirneist fietsten we ek faak op nei skoalle, wot nooit verveelde. Er wie altyd wol wot wer ik mei dy oer prate koe. Ik har yn deze tyd selfs nog een seizoen mei dy voetballe by Friese Boys.

    Tijdens use studententyd mochten we altyd by dy oernachtsje yn Greens, sadat we dyn neie omgeving ek beleve mochten. De nachten begonnen mei een potsje (bier)fifa, werfan ik oltyd tocht dot ik makkelijk fan dy winne soe. Mar dit foel net mei op dyn alde Xbox360. Dernei de sted yn, saos de keer dat Herman en ik by dyn “soos” komme mochten. Dit is een jonne die ik nooit verjitte sil. Doe wiest echt hielemaal op dyn plak der yn Greens, samen mei Maud. It die my goed om dy sa gelokkich te sjin.

    Use gesprekken op whatsapp wienen yn it oaronne ier nooit hiel diepgaand, mar dot hoefde ek net. We stjoerden sa no en dan even wot muziek nei elkoar ta. “mast deze luusterje, deze is echt machtig, fienst doe vast ek wol mooi”. Ek sa no en dan even een foto nei elkwar ta stjoere fan hoe feestjes of evenementen wienen. Mar oltyd wanneer we elkoar wer seagen wie it of wiest nooit fuot west. En dot is het belangrykste.

    PJ, wit dat ik dy nooit verjitte sil. Ik har oltyd opsjoen nei dyn fanatisme en enthousiasme. Saos dast spontaan even een weekendsje mei de Flixbus nei Keulen gongdest om my op te siekjen toen ik der studeerde. Dyn fanatisme en enthousiasme is dan ek wot ik foar altyd fan dyn levenswijze probeer mei te nimmen.

    Ik sil dy misse maat.


    Pier - Zwagerbosch
    21 maart 2020

    Deel deze pagina:

   • reactie 304
    Jan

    Er is een reactie aan de nabestaanden achtergelaten door:


    Jan - Heerde

    20 maart 2020

   • Sterkte!
    reactie 303   |   niet OK
    Er zijn geen goede woorden te vinden voor dit vreselijke verlies. De rauwe wonden, de pijn en de heimwee. Ik vind het vreselijk voor jullie. Heel veel sterkte en moed om toch door te gaan.

    Robert - Hattemerbroek
    18 maart 2020

    Deel deze pagina:

   • reactie 302
    John

    Er is een reactie aan de nabestaanden achtergelaten door:


    John - Heerde

    14 maart 2020

   • Persoonlijke reactie...
    reactie 301   |   niet OK
    Zoooooveel verdriet! Ik wens jullie met z’n allen enorm veel sterkte toe. Groet Isaac kole

    Isaac - Heerde
    12 maart 2020

    Deel deze pagina:

   • Pjé & Wjé
    reactie 300   |   niet OK

    Wer mat ik begjinne…

    Safolle wot we beleefd ha, safolle wot we dien ha. Froeger oltiid tegearre nei de foetbaltraining, even een blokje om te hurtrinnen of te fietsen, swemme ien it Paradyske of joens ien Dokkum, foar op strjitte foetbalje, een potje fifa op de Wii, survivaltochten, te reedriiden, it koe net sa frjemd betocht of doe wiest enthousiast. Foar olles koe ik dy fregje om mei te gean of mei te dwan. Olles foenst mooi, oerol giest foar, oltiid mei plezier en fol energie!

    Helemaal toen we us passie foar musyk dielden. Singstar dr foar en Fix You sjonge mei de freonenploeg, tegearre foar de computer, ferskes meitsje & opsykje. Filmkes dr foar fon Defqon of Tomorrowland. Mailtjes de doar ut dwan of we ergens een keer draaie koeden. Uteindelik ha we safolle mooi jonnen beleefd. Samen, os Pjé & Wjé achter de draaitafels. Mei us shirts oan wer achterop sa mooi omskreun stie wot muzyk foar ús betekene. “Without music, life would be a mistake” kaam vaak wer nei foarren. Selfs toen ik op Bali siit giest plaatsjes foar my oanfregjen en plaatsjes foar my draaien. De letste foto diest my appt hast gie oer musyk, ús selfmakke Pjé & Wjé intro diest doe dr foar hiest op de draaitafel ien Oostenryk.

    Oltiid wer fol energie, genietsjend fon de minsken, genietsjend fon de musyk. Oerol wistest de boel op de kop te zetten. Ost no jir ien de kroeg ‘het gras van het Noorderplantsoen’ ynsette moestest of midden yn Albufeira ‘I want it that way’ sjongen giest. It feest ien Quatrebras wie lieke mooi ot wie achter de draaitafel stieden os dot it wie foaroan, springend op Mysteryland. Stralend koest doe oltiid minsken mei krije ien dyn feestvreugde, behalve dyself liitest ek oaren genietsje.

    Fon Queen tot Avicii, fon Country Roads tot Strjitlizzer. Hurde musyk of Nederlandstalige noemers. Dr bin weinig ferskes werby ik gjin goeie en mooie herinneringen oan dy ha.

    Fol fertriet omdat dr nog safolle jonnen kamen wer dost doe een feestje bouwe matten hiest, fol fertriet omdot it ollejir sa koart wie. Mar ek dankbaar foar dy os freon, foar ol dot mooie wot we beleefd ha, foar olle herinneringen die nea ferjitten wurde.

    It is net olline de musyk wot it leven mooi makkut, doe wiest it dy oerol kleur oan joeg. Doe wiest een freon sa ost uhm wensen soest. Goed foar elken ien, oprjocht en eerlijk, fol positieve energie en oltiid op syk nei it avontoer.


    Elke keer ot ik ús shirtsje sjoch tink ik: “Without Piter Jakob, life would be a mistake”


    Wietze - Kollumersweach
    6 maart 2020

    Deel deze pagina:

   • Leafste broer
    reactie 299   |   niet OK

    D'r is gijn bettere freon as in broer. En d'r is gijn bettere broer as dy!
    Ik sil dy nea verjitte PJ!
    Foar altiid, do en ik, broer en zus ❤️

    Dikke tût,
    Dyn sissie ✨


    Anne Like - Kollumerzwaag
    4 maart 2020

    Deel deze pagina:

   Laat nabestaanden weten dat u aan hen denkt

   Plaats een reactie

   Inspiratie nodig voor uw reactie?


   De mooiste herinneringen zijn vaak eenvoudige momenten waar je het eerst aan denkt. Condoleances zijn vaak de woorden die als eerste in je opkomen om verdriet te delen.


   Tips nodig voor het schrijven van condoleances of herinneringen?


   Niet iedereen die reageert kent zowel de nabestaanden als de persoon die overleden is.
   Het gaat om uw betrokkenheid, een reactie plaatsen is dan altijd gepast.