Overlijdensbericht en herinneringsplaats van

Piet Sijbesma

12-07-193506-10-2020
   Ast dyn foet op 'e oare wâl setst
   en it blykt de himel te wêzen
   Ast dan troch in hân oanrekke wurdst
   en it blykt de hân fan God te wêzen
   Ast dan musyk hearst
   en it blike ingelen te wêzen
   Dan bist net hinnegien
   mar nei hûs gien

   Moegestreden is Thuisgehaald
   onze lieve heit, pake en oerpake